Home Aktualności Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych - konkurs na operatora projektu grantowego
Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych - konkurs na operatora projektu grantowego
środa, 02 października 2019 10:35

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs mający na celu wyłonienie operatora projektu grantowego pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się wybór jednego beneficjenta - operatora projektu grantowego, który będzie odpowiedzialny za stworzenie regionalnego systemu dofinansowania usług badawczo-rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw. Operator będzie udzielał przedsiębiorcom grantów na pokrycie części kosztów zakupionych przez nich usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu/technologii.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
  • szkoły wyższe,
  • instytucje otoczenia biznesu.Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 21 653 500,00 PLN, z tym że minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 PLN. Wnioski będzie można składać od 16 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie naboru, Regulamin konkursu i kontakt do osób udzielających informacji http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-ekspansja-przez-innowacje-poddzialania-1-1-1-ekspansja-przez-innowacje-wsparcie-dot-3