Kontakt z akcjonariuszamiBIP

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku , niniejszym informują, że z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798; dalej również jako: „ustawa nowelizująca") nakładające określone obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych.

Zgodnie z regulacjami przywołanej wyżej ustawy, do dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno akcji imiennych jak i akcji na okaziciela. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji, przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Co istotne, wymóg dematerializacji dotyczy także akcji, które zostały już wyemitowane.

Zniesienie formy papierowej dokumentów akcji będzie wiązało się z koniecznością prowadzenia spisu zdematerializowanych akcji w rejestrze akcjonariuszy. Wprowadzony przez ustawę nowelizującą art. 3281 §2 k.s.h. przesądza o tym, iż rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w postaci elektronicznej, z jednoczesnym zastrzeżeniem prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wyłącznie do kompetencji podmiotów kwalifikowanych, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej, w dniu 1 stycznia 2021 roku niezdematerializowane akcje, co do zasady utracą swoją moc obowiązującą ( a z tym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy), co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli po tej dacie, korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu czy wypłaty dywidendy. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe (art. 15 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy nowelizującej: Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1, spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy zmienianej w art. 8 jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie albo – w przypadku spółki, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 8 – umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

W myśl natomiast art. 16 ust. 1 ustawy nowelizującej:

  1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.
  3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Co niezmiernie istotne, zgodnie z brzmieniem art. 18 ustawy nowelizującej:

  1. Kto, będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, dopuszcza do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie dokonuje wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub nie dokonuje takich wezwań zgodnie z art. 16, podlega grzywnie do 20 000 złotych.
  2. Tej samej karze podlega, kto będąc uprawnionym samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej, nie zawiera umo-wy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 17.

Poniżej link do treści ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798):
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/O/D20191798.pdf